Privacy Statement

Wie zijn wij?

Stichting Sekondant is gevestigd in Utrecht aan de Catharijnesingel 47. Sekondant is een shared service center voor drie kennisinstituten die advies geven en beleid maken op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg en sociaal beleid. Sekondant verzorgt voor hen facilitaire en IT-gerelateerde zaken. Sekondant verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sekondant vindt de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat Sekondant zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als u bij ons solliciteert.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een vacature. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om te solliciteren. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens om niet door ons benaderd te worden honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze werving- en selectie activiteiten. Meer specifiek, uw persoonsgegevens verwerken wij om
1. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de vacature, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten van een assessment dat ingezet kan worden, een vooraf afgesproken referentiecheck, pre-employment screening, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
2. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor werving- en selectie doeleinden. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen.
Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
• gegevens over beschikbaarheid en verlof;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• nationaliteit;
• daarnaast verwerken wij soms gegevens in het kader van een pre-employment screening.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de sollicitatiecommissie en niet met derden, tenzij u wordt ingehuurd om namens Sekondant bij een zorginstelling of andere instantie te gaan werken. In dat geval worden uw gegevens gedeeld met de zorginstelling/instantie.
Indien een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure dan informeren wij u hierover in de vacaturetekst. Voordat Sekondant tot verstrekking van de gegevens van u aan een assessmentbureau overgaat, vragen wij hiervoor voorafgaand toestemming.

Een referentie check kan ook onderdeel uitmaken van de pre-employment screening. Vooraf zullen we hierover met u in contact treden.

Daarnaast kan Sekondant op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Nederland verwerkt.
Als u via de website een open sollicitatie stuurt dient u er zelf voor te zorgen, dat de CV of andere documenten die geüpload worden via de website geen informatie bevat die niet van belang zijn voor de sollicitatie. Voorbeelden hiervan zijn BSN-nummer, kopie van identiteitsbewijzen of rijbewijs, bankgegevens of andere informatie die fraudegevoelig kan zijn. U bepaalt zelf of u wilt solliciteren bij Sekondant en welke gegevens daarvoor nodig zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens, CV en dergelijke verwijderen wij binnen 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft aan Sekondant dat wij uw gegevens langer mogen bewaren. In dat geval verwijderen wij uw gegevens na een jaar.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Sekondant verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Sekondant behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan privacy@sekondant.nl.
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Sekondant omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze Privacy Officer via privacy@sekondant.nl.

Wijzigingen

Sekondant behoud zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.sekondant.nl.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Sekondant een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in nieuwsbrieven van Sekondant.